Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

1. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

SION PLUS SK o.z., Šoltésovej 26, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52645631DIČ: 2121148458, č.účtu: (FIO Banka) IBAN: SK49 8330 0000 0025 0173 4941, (prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronickej stránky www.sionplus.sk (obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektronickú objednávku.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti v objednávacom formulári.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený, v závislosti na charaktere obchodu, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 100,- EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou).

6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. Po uplynutí 1 hodiny prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať.

7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení.

9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky (balné, prepravné) kupujúceho do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

 

III. Dodacie podmienky a termíny 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar možné prevziať osobne.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 14 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom prevádzkovateľ sa zaväzuje kupujúceho informovať.

 

IV. Kúpna cena a platby 

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. V prípade platby kartou bude suma za tovar odčítaná z účtu kupujúceho v okamihu odoslania elektronickej objednávky. V prípade ak si kupujúci zvolí možnosť platby prevodom na účet prevádzkovateľa, prevádzkovateľ po pripravení objednávky vyzve kupujúceho k zaplateniu na účet, a po zaplatení zašle objednaný tovar kupujúcemu.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.

3. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4. Ceny uvedené v internetovom obchode sionplus.sk sú platné v čase objednania tovaru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. V cene tovaru nie je započítané prepravné (poštovné) a balné.

5. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je vždy pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži aj ako dodací a zároveň aj ako záručný list.

 

V. Záruka, reklamácie, vrátenie tovaru 

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku minimálne 6 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Faktúra slúži ako dodací list aj ako záručný list.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo za závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

6. Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Prevádzkovateľ neprijíma tovar vrátený na spôsob dobierky. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, znížená o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky (balné, prepravné).

 

VI. Prepravné a balné 

Na doručenie tovaru prevádzkovateľ využíva služby Slovenskej pošty. Cena za prepravu sa odvíja od cenníka Slovenskej pošty zverejneného na stránke https://cennik.posta.sk.

V prípade osobného odberu tovaru v mieste sídla alebo prevádzky prevádzkovateľa, prevádzkovateľ neúčtuje cenu za prepravné (poštovné).

Prevádzkovateľ účtuje poplatok za balné náklady ktorý sa odvíja od množstva použitých baliacich prostriedkov, primerane k objemu objednaného tovaru.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

1. Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2019.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.