Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci (prevádzkovateľ, obchodník): SION PLUS SK. o.z., Šoltésovej 26, 04001
KOŠICE

Kupujúci (spotrebiteľ): nepodnikateľ (ktorý nemá pridelené IČO)

Podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 máte právo
odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť
od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom alebo e-mailom na adrese:
SION PLUS SK. o,z., Šoltésovej 26, 04001 KOŠICE, tel.: 0944 951 800, e-mail:
sionplus@centrum.sk
Na tento účel môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete
tu:  Formulár na odstúpenie od zmluvy
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie
od zmluvy zašlete pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy nám nevyhovujúci tovar zašlite späť na našu adresu:

SION PLUS SK. o.z.
Šoltésovej 26
04001 KOŠICE
Slovenská republika

Tovar odosielajte:
• dôkladne zabalený (odporúčame doporučene), nie na dobierku. V prípade zaslania
tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
• Tovar nesmie byť poškodený – nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia.
• Tovar musí byť kompletný!
Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru na ceste k nám.

Záväzky obchodníka (prevádzkovateľa) v prípade odstúpenia od zmluvy

• Obchodník vráti spotrebiteľovi všetky uhradené platby, prípadne vrátane nákladov na
doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol
informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Obchodník vráti platby a náklady
uhradené za tovar rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej
transakcii, pokiaľ sa so spotrebiteľom výslovne nedohodli na inom spôsobe, a za predpokladu,
že spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto vrátením znášať žiadne poplatky.
• Obchodník nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil
spôsob dodania iný, ako je najlacnejší typ štandardného dodania ponúkaného obchodníkom.
• Obchodník môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo
kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Záväzky spotrebiteľa (kupujúceho) v prípade odstúpenia od zmluvy

• Pokiaľ obchodník nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, spotrebiteľ zašle tovar späť
alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe, ktorú obchodník poveril prevzatím tovaru, bez
zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď oznámil
obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ tovar
odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
• Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru s výnimkou prípadov, keď
obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo keď si obchodník nesplnil povinnosť
informovať spotrebiteľa, že tieto náklady znáša spotrebiteľ.
Osobné vrátenie tovaru
V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné vopred si dohodnúť termín osobného
doručenia z dôvodu prípravy potrebnej administrácie (dobropis, reklamačný protokol atď…)