08) Čo učí Biblia o Kristovom druhom príchode

Kto by sa v päťdesiatych rokoch odvážil povedať, že o dvadsať tridsať rokov neskôr sa toľko ľudí začne vážne pýtať: Ako to s naším svetom skončí? Prežije ľudstvo rok 2000? Otázkami, budúcnosti našej planéty sa dnes zaoberajú seriózne vedci rovnako ako ľudia veriaci a vedú ich k tomu znepokojujúce úkazy.

Na knižných veľtrhoch sa najpredávanejšími knihami stali tie, ktoré hovoria o proroctvách Biblie o záverečných dňoch, ako napr. kniha Lyndseyova: Záverečné dejstvo veľkej planéty Zem. Počas krátkej doby bolo predaných na 10 miliónov výtlačkov. Podobný záujem je i o ostatné tituly z uvedených oblastí.

Pred ľudstvom sa odrazu nahromadilo toľko veľmi závažných problémov, že si s nimi nevieme rady. Hrozí nám ekologická katastrofa, narušenie atmosféry a následné oteplenie, rozsiahle zmeny klímy, preľudnenie, vyčerpanie pôdy, zdrojov energie a surovín… Náš svet sa ocitol uprostred zvláštnej krízy.

Biblia o týchto problémoch sveta hovorí v súvislosti s druhým príchodom Ježiša Krista. Učenie o tejto významnej udalosti zaujíma v Biblii významné miesto. Hovorí sa o nej v Biblii celkom tristo osemnásťkrát v 260 kapitolách Nového zákona. Otázkou druhého Kristovho príchodu sa však nezaoberá len Nový zákon. Júda 14-15 nám prezrádza, že správy o tejto veľkej udalosti zjavil Boh už patriarchom krátko po vyhnaní človeka z raja. V Starom zákone nachádzame na mnohých miestach zmienky o „dni Hospodinovom“ alebo o „tom dni“ a mnohé z nich popisujú určité detaily a okolnosti Kristovho príchodu. (Žalm 50,2-5; Jób 19,25-27; Iz 24-26. kap.; Dan 2,44.45; Joel 2, 1-3.10.30-32; Habak 3,2-6…)

Je smutnou iróniou, že Biblia o tomto predmete hovorí tak často a veľmi jasne, a predsa mnohí ľudia a rôzne cirkvi prinášajú najrôznejšie a často až fantastické výklady a názory. Učenie Biblie je však veľmi konkrétne.

„Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ (Ján 14,1-3)

I. Spôsob, akým Ježiš Kristus príde

Niektorí ľudia hovoria, že Kristus príde neviditeľne a „duchovným zrakom“ ho uvidí len určitá skupina ľudí. Iní hovoria, že Kristov príchod je len znázornením lepšie mravnej úrovne, ku ktorým sa ľudstvo samo vypracuje. Iní tvrdia, že Kristus príde ako človek a bude na svete robiť zázraky. Rozhodujúce nie je to, čo hovoria tápajúci ľudia, ale to, čo hovorí sám Boh.

1. Kristus príde osobne a viditeľne

Kristus príde osobne a viditeľne rovnako, ako prišiel na svet prvý krát. „Potom sa objaví znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú nariekať všetky národy zeme. A uvidia Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch…“ (Mat 24,30) Kristus povedal Jánovi, že jeho slávny príchod uvidia všetci, dokonca aj tí, ktorí ho pribili na kríž (Zj 1,7). Keď sa lúčil so svojimi učeníkmi, povedal im, že príde rovnako, ako ho videli odchádzať (Sk 1,9-11). A predsa tu bude veľký rozdiel – Kristus príde na svet so svojou slávou, ako Pán a Majestát vesmíru, Kráľ všetkých kráľov (Mat 24,30; 25,31). Vôbec si nedokážeme predstaviť onú slávu, jas, krásu a dôstojnosť, ktorá bude Krista obklopovať.

2. Ľudia Krista počujú a uvidí jeho slávu

Všetci ľudia Krista uvidia a tiež budú počuť jeho hlas. Kristus prehovorí a vysloví niekoľko veľmi závažných skutočností:

 • Jeho hlas bude ako zvuk hromu (Žalm 50,3.4)
 • Jeho hlas pohne celou zemou (Žid 12,26)
 • Svojím hlasom povolá k životu zosnulých veriacich (1 Tes 4,16)
 • Vysloví zvláštny výrok: rozdelí veriaci od bezbožných (Mat 25,31-34.41)

Prečo Kristus vykreslil tak presné detaily svojho príchodu? Predovšetkým preto, že nepriateľ sa Kristov príchod pokúsi mnohokrát sfalšovať a napodobniť! Bude sa snažiť túto udalosť zneužiť a ľudí zviesť od Božej pravdy. Preto Pán Ježiš hovorí v prorockej kapitole štyri krát o nebezpečenstve zvodu zo strany falošných prorokov či mesiášov: Mat 24,4.5.11.23-25.

3. Ježiš Kristus príde nečakane

Ježiš Kristus v 24. kapitole Matúšovho evanjelia prirovnáva dobu svojho návratu k dobe pred potopou. Ľudia vedeli, že táto katastrofa príde, a predsa sa o ňu vážnejšie nezaujímali a svojím životom ďalej popudzovali Boha. Vedome odmietali myšlienky o potope – a náhle ich táto katastrofa prekvapila (Mat 24,37-39).

„keby hospodár vedel, v ktorú stráž prijde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom.“ (Mat 24,42-44) Kristus príde v dobe, keď budú ľudia vo svete ukolísaní vlastným spôsobom života a svojimi úspechmi! Bude to doba, kedy ľudia budú hovoriť: „Žijeme v mieri a bezpečí“ – a náhle príde koniec (1 Tes 5,1-3).

II. Dôvody Kristovho príchodu na svet

Mnohí ľudia si kladú otázku, či Kristus na kríži Golgoty definitívne zvíťazil nad satanom a porazil smrť. Ak áno, prečo satan ešte zvádza, klame, pôsobí bolesť a utrpenie? Prečo ešte ľudia umierajú? Prečo s ním Kristus už nezúčtuje?

Kristus skutočne zvíťazil, odišiel do neba, aby „pripravil príbytky“ a „prihováral sa za veriacich“ pred Božím súdnym tribunálom. V Božom časovom rozvrhu je však vytýčený čas „konca“, kedy Kristus príde a ukončí všetku hrôzu hriechu. Satan vie, „že má krátky čas“. Preto bojuje proti Bohu a proti veriacim na tak širokej fronte a takými podlými prostriedkami. (Zj 12,9-12)

Kristus čoskoro príde na svet. Príde preto, aby:

1. ukončil veľký zápas medzi dobrom a zlom.

Zatiaľ čo Zjavenie 12. kapitola hovorí ešte o prebiehajúcom zápase medzí satanom a cirkvou, Zjavenie 20. kapitola už popisuje víťazný záver, zničenie hriechu a so všetkými jeho negatívnych dôsledkami. Krátko pred príchodom Krista dôjde vo svete aj v živote jednotlivcov k polarizácii – ľudia sa postavia pod dve zástavy – buď na stranu Božiu, alebo proti Bohu na stranu nepriateľa. Pán Ježiš povedal, že tu budú len dva tábory ľudí (Mat 24,30.31; 25,31-46; Rim 2,6-9).

Kristus príde preto, aby obnovil pôvodný súlad a šťastie vo vesmíre, ktoré tu vládli pred pádom do hriechu. Ukončí tú smutnú a bolestnú etapu dejín, ktorú už všetci chceme mať za sebou. Potom zriadi svoje večné kráľovstvo (Dan 2,44. 45; 7,13.14.26.27).

2. vzkriesil veriacich mŕtvych a premenil živých veriacich.

Kristus má moc nad smrťou (Zj 1,17.18): „Mám kľúče smrti i hrobu.“ Aby týmto slovám dodal váhu, sám po troch dňoch strávených v hrobe vstal z mŕtvych (1 Kor 15,3.4). Zatiaľ čo satan ľudí zvádzal k hriechu a potom ich „uväznil“ smrťou (Iz 14,17: „svojich väzňov neprepúšťal“), Kristus príde, aby týchto „väzňov“ hrobu zase prepustil (Luk 4,18). Chvíľa, kedy Kristus svojím mocným hlasom prebudí mŕtvych k životu, bude tým najväčším divom, okamihom zvláštneho stretnutia ľudí:

„Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas, a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.“ (Ján 5,28.29)

Podobnej premeny sa dočkajú aj tí, ktorí sa dožijú Kristovho príchodu: „potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.“ (1 Tes 4,17) V tejto chvíli bude definitívne zlomená moc smrti!

V nasledujúcej tabuľke sú tematicky zoradené najdôležitejšie novozákonné texty, ktoré hovoria o Kristovom druhom príchode.

DETAILY KRISTOVHO DRUHÉHO PRÍCHODU PODĽA PODANIA NOVÉHO ZÁKONA

ZASĽÚBENIA PRÍCHODU ZNAMENIA PRÍCHODU DOSLOVNÝ PRÍCHOD KRISTUS PRÍDE Z NEBA PRÍDE S MOCOU A SLÁVOU STRETNUTIE S VERIACIMI ODPLATÍ ĽUĎOM ČAS PRÍCHODU NEPOZNÁME
MATÚŠ Mat 16,27 Mat 26,63.64 Mat 24,3-13 v. 37-39 Mat 24,27.30 Mat 25,31 Mat 26,63.64 Mat 13,40-43 Mat 16,27 Mat 24,30.31 Mat 25,31 Mat 26,64 Mat 24,30.31 Mat 25,31-34 Mat 13,30.39n Mat 13,47-50 Mat 16,27 Mat 25,29.30 Mat 25,31-51 Mat 24,36 v. 42-51
MAREK Mar 13,26 v. 29.30 Mar 13,24-30 Mar 13,26 Mar 14,61.62 Mar 8,38 Mar 13,26.27 Mar 14,61.62 Mar 13,26.27 Mar 8,38 Mar 13,32-37
LUKÁŠ Luk 21,27.28 Sk 1,9-11 Sk 3,20.21 Luk 13,8.10 Luk 13,24-26 Luk 17,8-11.24n Luk 21,25-28 Luk 21,27 Sk 1,9-11 Sk 1,9-11 Luk 21,27 Luk 12,26-37 Luk 17,34-36 Luk 17,26-30 Luk 14,14 Luk 12,39-40 v. 46 Luk 21,34-36
JÁN Ján 14,1-3 Ján 21,22 1 Ján 2,28 Zj 1,7 Zj 3,11 Zj 14,14 Zj 22,7.12 Zj 22,20 Zj 6,12-17 Zj 13,16-18 Ján 14,1-3 1 Ján 3,2 Zj 1,7 Zj 6,15-17 Zj 14,14 Zj 19,11-21 Zj 1,7 Zj 19,11-16 Ján 5,25 v. 28.29 Ján 14,2.3 1 Ján 3,2 Ján 5,28.29 Ján 14,1-3 1 Ján 3,2.3 Zj 1,7 Zj 6,13-17 Zj 14,14-20 Zj 19,11-21 Zj 22,12 Zj 3,3 Zj 16,15
PAVOL 1 Kor 1,7.8 Fil 3,20;4,5 1 Tim 6,14 2 Tim 4,8 Tit 2,13 Žid 9,28 2 Tes 2,3 1 Tim 4,1-3 2 Tim 3,1-5 Kol 3,4 1 Tes 4,16 2 Tes 1,7 2 Tim 4,7.8 Tit 2,13 Žid 9,28 Fil 3,20.21 1 Tes 1,10 1 Tes 4,16.17 2 Tes 1,7 1 Kor 15,51-54 1 Tes 4,16.17 2 Tes 1,7 1 Kor15, 51-53 1 Tes 4,16.17 Řím 2,6-8 1 Kor 4,5 Kol 3,4 1 Tes 4,16.17 2 Tes 1,8.9 2 Tim 4,1.8 Žid 9,28 1 Tes 5,2
JAKUB Jak 5,7.8
PETER 1 Petr 1,7 1 Petr 4,7 2 Petr 3,3-12 2 Petr 3,3.4 1 Petr 1,7 2 Petr 1,16 2 Petr 1,16 1 Petr 1,7 1 Petr 4,13; 5,4 2 Petr 3,10-13 2 Petr 3,10
JÚDA Juda 18 Juda 14 Juda 14.15

III. Znamenia, ktoré určujú čas Kristovho príchodu

Ježiš Kristus dostal od učeníkov priamu otázku: „Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?“ (Mat 24,3) Tri evanjelisti nám potom zaznamenávajú, čo „Ježiš odpovedal“. Ježiš Kristus ako Boží Syn bol tým najväčším prorokom. Díva sa svojím prenikavým pohľadom do budúcnosti a vidí všetko, čo budú ľudia na svete prežívať – ich radosti, starosti a túžbu po šťastnom živote. Vidí vojny, utrpenie a smrť. Vidí ľudské hľadanie. A nakoniec sám ponúka riešenie. On príde, ukončí starú éru hriechu a začne novú kapitolu dejín ľudstva.

Traja evanjelisti nám zaznamenali podstatnú časť toho, čo Kristus povedal o znameniach, ktoré svet upozornia na jeho príchod. Tieto znamenia nachádzame v Mat 24, Mar 13 a Luk 21. Pozorným štúdiom zistíme, že tu Kristus hovorí o desiatich znameniach. Na ďalších miestach Biblie potom nachádzame rad ďalších.

Desať konkrétnych znamení Kristovho príchodu

V uvedených troch kapitolách sa Kristus zmieňuje súčasne aj o zničení Jeruzalema v r. 70. Je nutné oddeliť state, ktoré sa zmieňujú o Jeruzaleme, od tých, ktoré hovoria o konci sveta.

1. „Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude.“ (Mat 24,21)

Kristus povedal, že toto súženie nastane v dobe medzi zničením Jeruzalema (r. 70) a koncom sveta. Veriaci ľudia začali byť prenasledovaní už krátko po odchode Krista, súženie však vyvrcholilo až počas temného stredoveku, kedy zneužitá cirkevná moc – inkvizícia – prenasledovala veriaci od r. 538 až do roku 1798, plných 1260 rokov.

2. „A v tých dňoch, po tom súžení, slnce sa zatmie…“ (Mar 13,24)

19. mája 1780 došlo ku zvláštnemu zatmeniu slnka, známemu ako „Veľký tmavý deň Severnej Ameriky“. S tým bezprostredne súvisia ďalšie dve znamenia:

3. „a mesiac nedá svojho svetla“ (Mar 13,24)

Tej noci bol podľa mnohých svedectiev krvavo červený mesiac.

4. „a hviezdy budú padať z neba“ (Mat 24,29)

12. septembra 1833 bolo pozoruhodné padania meteoritov v takom rozsahu ako nikdy predtým. Očití svedkovia ho popisujú ako veľmi neobvyklý, úžasný fenomén.

5. Medzinárodné vojny (Mat 24,6.7)

Čím viac sa bude blížiť čas Kristovho príchodu, tým častejšie, rozsiahlejšie a krutejšie budú vojny – a tiež zbrane. Stačí pripomenúť dve svetové vojny, milióny mŕtvych, hrozné zbrane, výdaje na zbrojenie, terorizmus, až dodnes vojnami veľmi ťažko poznačený svet. Nikdy ľudia nebojovali tak často a tak bezcitne, kruto ako dnes. Často krát napriek zmluvám a zárukám! (Luk 21,26)

6. Prudký nárast zemetrasení (Luk 21,11)

Aj keď sa vedci snažia zemetrasenie vysvetľovať a dokonca aj predvídať, je jasné, že behom posledných sto rokov prudko stúpa počet veľkých ničivých zemetrasení. To však už vysvetliť prirodzeným spôsobom nemožno. Asi sa plní to, čo o našej „starej“ zemi napísal prorok Izaiáš: „Zem zvetšeje ako rúcho.“ (Iz 51,6)

Lukáš sa ďalej zmieňuje o HLADE A MORE, ktoré budú postihovať niektoré častí sveta (Luk 21,11). Prudký vzrast svetovej populácie už dnes vyvoláva obavy z celosvetového hladu. Stačí, keď niekoľko úrodných oblastí postihne sucho (vedci predpovedajú, že vďaka „skleníkovému efektu“ môžu sucha zasiahnuť rôzne oblasti) – a celosvetová potravinová rovnováha sa naruší!

Čo dodať k predpovedí o „more“? Stačí pripomenúť niekoľko slov: AIDS, srdcové choroby, civilizačné choroby, duševné choroby. Nezdravý spôsob života, málo pohybu, fajčenie, alkohol, drogy, množstvo živočíšnych tukov – a máme tu výsledky, Kristus to vedel! On nás však varuje pred nesprávnym spôsobom života a dáva nám cenné rady, ako môžeme žiť zdravšie.

7. „Ako bolo za dní Noeho“ (Mat 24,37-39)

Najvýraznejším znamením Kristovho príchodu je morálny stav ľudí! Pred potopou ľudia „jedli, pili, ženili sa a vydávali“ „a všetky myšlienky ľudí boli zlé po všetky dni“. (1 Moj 6,5.6) Čo hovorí Biblia o stave sveta? „Ochladne láska mnohých,“ (Mat 24,12). V akom stave sa nachádza rodina, manželstvo? Takmer polovica manželstiev sa rozpadá, mnoho ďalších trpí, milióny detí bez rodičov, zneužívané deti, drogy, prostitúcia… Čo možno dodať k tomu, že na sto narodených detí je niekoľko sto potratov?!

8. Dramatický vzrast zločinnosti

Matúš 24,12 ďalej hovor, že „bude rozmnožená neprávosť“ (bezprávie, nezákonnosť, zločinnosť). Apoštol Pavol doplnil Kristovu predpoveď ďalšími detailmi v 2 Tim 3,1-4. Je pozoruhodné, že v úvode tohto listu hovorí: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.“ A potom veľmi podrobne líči profil ľudí. Zodpovedá dnešnému človekovi, jeho životnému štýlu. Štatistiky o zločinnosti vo všetkých krajinách sveta sú veľmi znepokojujúce. Rovnako aj čísla o veku zločincov! To niečo prezrádza o stave rodiny, výchovy, školy a celej spoločností!

9. Znamenia v náboženskej oblasti

Trikrát sa Ježiš Kristus vracia k jednému znameniu: „Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom… a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých… a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky…“ (Mat 24,4.5.11.23-26) Nastane úplný zmätok v duchovnej, náboženskej oblastí ako keď boli zmätené jazyky v Babylone. (1 Moj 11,6-9). Biblia tento duchovný zmätok nazýva „Babylon“. Nepriateľ satan sa všemožne snaží ľudí zviesť na svoju stranu, proti Bohu. Vôbec nás nesmie prekvapiť, že jedným z účinných nástrojov je sfalšovanie náboženstva, špiritizmus a falošné zázraky, všetko, čo tak magicky priťahuje záujem ľudí! Pred tým všetkým nás Biblia varuje: Zj 16,13.14; 5 Moj 18,9-14; Kaz 9, 5.6; Iz 8,19.20; 1 Moj 3,4

10. Evanjelium pre celý svet

A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec.“ (Mat 24,14)

Boh nechce svet zaskočiť. Preto robí všetko pre to, aby sa ľudia o Kristovom príchode čo najskôr dozvedeli. Dnešné možnosti kázať evanjelium (radostnú správu o Kristovi) sú obrovské: tlač, rozhlas, televízia, osobné svedectvá ľudí… Kristus ale nepovedal, že všetci ľudia sa stanú kresťanmi – ale že všetci budú počuť evanjelium!

Ďalšie znamenia

 • Záujem ľudí len o materiálne hodnoty (2 Tim 3,4)
 • Pokrytectvo kresťanov v živote (2 Tim 3,5)
 • Narušené životné prostredie (Iz 24,5)
 • Nebývalé úsilie o uzavretie mieru (1 Tes 5,1-3)
 • Veľký rozmach ľudského poznania (Dan 12,4)
 • Vykorisťovanie ľudí a revolúcie (Jak 5,1-6)
 • Pšliapávanie Božích zákonov (Žalm 119,126)

Dve dôležité otázky:

Kedy príde Kristus? Sľúbil predsa, že to bude skoro! (Zj 22,12.20; 3,11) Učeníci sa domnievali, že Kristus príde ešte za ich života (1 Tes 4,17 – „my“), ale neskôr pochopili, že ako Kristus príde, musí sa naplniť mnoho proroctiev (2 Tes 2,3.4), Počas storočí a zvlášť dnes sa naplnila väčšina znamení. Kedy teda Kristus príde? Kristus odpovedal: „keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.“ (Mat 24,32-33) Presný dátum nevieme (Mat 24,36), spoznáme však dobu záveru.

Ako sa na stretnutie s Kristom máme pripraviť? Čo pre to máme robiť? On určite príde, ale v akom stave nás nájde? Kristus nám sám radí:

 • bdieť, očakávať (Mat 24,42.43)
 • byť pripravení (Mat 24,44; Amos 4,12; 1 Pet 4,7.8; 2 Pet 1,5-8)

Študijné otázky

1. Čo privádza ľudí k tomu, že sa v poslednej dobe veľa zaoberajú otázkou druhého príchodu Ježiša Krista?

2. Popíš, akým spôsobom Kristus príde podľa popisu Biblie.

3. Kristus príde, aby (začiarkni):

– neveriacich ľudí presvedčil o svojej existencii

– ukončil zápas medzi dobrom a zlom

– dal ľuďom druhú možnosť záchrany

– zachránil veriacich a odplatil bezbožným

– vzkriesil veriacich ľudí k večnému životu

– všetkým ľuďom povedal, že ich má rád a nehnevá sa na nich

4. Ktorý biblický text jednoznačne potvrdzuje, že Kristus príde osobne a viditeľne?

5. O ktorých dvoch tematických okruhoch hovorí Mat 24. kapitola?

6. Ktoré znamenia Kristovho príchodu sa už splnili behom posledných storočí?

7. Ktoré znamenia Kristovho príchodu sa splnia v súčasnom svete?

8. Prečo nám Kristus neoznámil presný čas svojho návratu?

9. Čo musíme urobiť, aby sme boli pripravení na Kristov príchod?

10. Čo Kristus robí pre to, aby sa dnešní ľudia mohli pripraviť na jeho príchod?

Zanechajte komentár